Select Page
MOU, Iwate University (Science) – 01/08/2018

Objective

Student exchange

 

Activity

รับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอิวาเตะ เข้าร่วมเรียนรู้การศึกษาวิจัยกับทางภาควิชาฟิสิกส์ เคมีและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Associate Professor Dr. Kyu Yoshimori มาร่วมกันทำวิจัยกับ ผศ.ดร.ประธาน บุรณศิริ
ผศ.ดร.ประธาน บุรณศิริ ไปทำวิจัยกับ Asst. Prof. Dr. Kyu Yoshimori
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 3 คน เข้าฝึกงานกับมหาวิทยาลัยอิวาเตะ
เยี่ยมชมและหารือแนวทางร่วมกันเปิดหลักสูตรนานาชาติ และแลกเปลี่ยนนักวิจัย นักศึกษา

Parties

Effective Date

01/08/2018 to 01/08/2023 Active